GDPR

I. Podstawowe postanowienia


1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „GDPR”), jest AXland.cz s.r.o. Nr 29444519 z siedzibą w Aleje 473/109, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava (zwany dalej „administratorem”).

2. Dane kontaktowe administratora to
adres: Aleje 473/109, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava
email: info@byarnart.pl

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby.

4. Administrator nie wyznaczył specjalisty ds. Prywatności.

 

II Zasoby i kategorie przetwarzanych danych osobowych


1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe uzyskane przez administratora, wykonując zamówienie.

2. Administrator obsługuje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III Powód prawny i cel przetwarzania danych osobowych


1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
• wykonanie umowy między tobą a powiernikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). b) GDPR,
• uzasadniony interes administratora w dostarczaniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w przypadku wysyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). f) GDPR,
• Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności za wysyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) GDPR w związku z sekcją 7 (2) ustawy nr 480/2004 Coll., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
• przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; Przy zamawianiu wymagane są dane osobowe niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (nazwa i adres, kontakt), dane osobowe są niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy; br /> • Wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

3. Administrator nie podejmuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia w sprawie PKB. Przekazałeś wyraźną zgodę na to przetwarzanie.

 

Przechowywanie danych IV.Data


1. Administrator przechowuje dane osobowe
• przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a powiernikiem oraz do wykonywania roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
Tak długo, jak przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zostanie cofnięte, na maksymalnie 3 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie Twoje dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy kontrolera)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
• zaangażowany w dostarczanie towarów / usług / płatności opartych na umowach,
• świadczenie usług sklepu internetowego i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
• Zapewnienie usług marketingowych.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami usług pocztowych / chmurowych.

 

VI.Your Rights


1. Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR masz
• prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie PKB,
• prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie PKB lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 rozporządzenia w sprawie PKB.
• prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie PKB.
• prawo do sprzeciwu wobec art. 21 rozporządzenia w sprawie PKB i
• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia w sprawie PKB.
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w art. III tych warunków.

2. Ponadto masz prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych, jeśli uważasz, że Twoja prywatność została naruszona.

 

VII.Privacy Policy

1 Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2. Administrator podjął techniczne środki ostrożności w celu zabezpieczenia pamięci masowej i przechowywania danych osobowych, zwłaszcza antywirusowych, haseł, trybu https itp.

3. Administrator oświadcza, że ​​tylko osobiście upoważnione osoby mają dostęp do swoich danych osobowych.

 

VIII. Przepisy końcowe


1. Przesyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
2. Wyrażasz zgodę na te warunki, zaznaczając zgodę w formularzu online. Sprawdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.

3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a jednocześnie wyśle ​​Ci nową wersję niniejszych warunków i zasad swojego adresu e-mail, które podałeś administratorowi.

 


Warunki te wchodzą w życie z dniem 1. 10. 2019