Warunki handlowe

1. Operator

Internetowy hurtownik www.yarnart.pl  jest:

Axland.com s.r.o.
Aleja 109/473
725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID: 29444519

NIP: CZ29444519

ING: PL 64 1050 1070 1000 0090 3195 6080

 

Sprzedawca jest płatnikiem VAT, a wszystkie oferowane przez niego towary są sprzedawane z podatkiem VAT. (zwany dalej „Sprzedającym”)

Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu zgodnie z ustawą o rejestrach przychodów. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

2. Umowa zakupu

W celu zakupu w hurtowni za pośrednictwem sklepu internetowego www.yarnart.pl należy wypełnić ważny identyfikator. Wysyłając zamówienie z prezentacji internetowej sklepu, które może być wykonane tylko po potwierdzeniu ważnego numeru identyfikacyjnego przez administratora na stronie internetowej: www.yarnart.pl, zawiera umowę sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą zgodnie z § 53 ust. 7 Kodeksu cywilnego. Kod.
Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem prezentacji internetowej sklepu są wiążące dla obu stron. Kupujący potwierdza znajomość niniejszych Warunków, w tym Procedury reklamacyjnej, i zgadza się z nimi w momencie rejestracji lub zamówienia.
Zamówienie jest projektem umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego w formie poczty elektronicznej.
Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i wymagań w formularzu.
Miejscem dostawy jest adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
Tytuł towaru i ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie ich otrzymania, pod warunkiem zapłaty ceny zakupu.

Wypełniając formularz rejestracyjny lub składając wiążące zamówienie w ramach strony internetowej, Kupujący udziela Sprzedającemu pozwolenia na gromadzenie i archiwizowanie danych osobowych i zakupów Kupującego.

 

3. Cena zakupu i opłata manipulacyjna

Cena zakupu składa się z ceny zamówionego towaru, w tym podatku VAT i opłaty manipulacyjnej. Dla celów niniejszych Warunków, opłata manipulacyjna oznacza koszt dostawy i ubezpieczenia towarów.
Cena za przedmioty oznaczone jako akcja jest ważna do wyczerpania zapasów.
Kwota opłaty manipulacyjnej (opłata pocztowa + opakowanie), w tym ubezpieczenie, dotyczy całkowitego zakupu towarów:
 • Do 349 zł i opłata manipulacyjna 29 zł 
 • Ponad 349 zł; nie pobiera się opłaty manipulacyjnej
Całkowity zakup oznacza sumę zamówień jednodniowych wysłanych w jednej przesyłce. Jeśli w ciągu jednego dnia złożono więcej niż jedno zamówienie, zamówienia nie są automatycznie łączone.

Jeśli Kupujący nie odbierze jednej lub więcej przesyłek i zostanie zwrócony, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zrekompensowania kosztów wysyłki i pakowania poniesionych w związku z następującym zamówieniem Kupującego.

4. Warunki płatności

Warunki płatności Opcje:
 • Express Service Geis
 • Przelew bankowy - Płatność na ING konto nr: PL 64 1050 1070 1000 0090 3195 6080

Zawsze podawaj przypisany symbol zmiennej przy płatności przelewem bankowym. Jeśli symbol zmiennej nie jest dokładnie podany, wysyłka jest opóźniona. Aby przyspieszyć wyprawę, możesz również wypełnić dodatkowy element „Wyślij potwierdzenie, aby wysłać e-mailem” przy wprowadzaniu zlecenia płatności: info@yarnart.pl, co znacznie skróci czas księgowania transakcji - wyprawa.

W przypadku anulowania zamówienia lub jego części przez Sprzedającego (towary są wyprzedane), zapłacona cena zakupu (lub jej część) jest odsyłana na numer konta, z którego została przekazana, zazwyczaj w ciągu 30 dni, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 

5. Warunki dostawy

Warunki dostawy:
 • Usługa ekspresowa - usługa dostarczania GEIS

Czas dostawy towarów w magazynie jest po wysłaniu zamówienia (gotówka przy odbiorze) lub płatności zamówienia (przelew bankowy) w ciągu 72 godzin. Czas dostawy towarów niedostarczonych jest ustalany na podstawie umowy ze Sprzedawcą. Towary są wysyłane z dokumentem podatkowym i są ubezpieczone.

6. Procedura reklamacyjna

Gwarancja na wszystkie towary wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne. Wady spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się, praniem lub normalnym zużyciem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie są objęte gwarancją. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru po otrzymaniu przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę towaru, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedającego na piśmie. Niniejsze ogłoszenie może zostać sporządzone na piśmie pocztą elektroniczną na adres info@yarnart.pl lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Czeskiej lub innej firmy spedycyjnej. Powiadomienie musi być dokonane natychmiast po otrzymaniu towaru, jeśli nie zostanie wykonane, towary są uważane za bezbłędne, bezbłędne i kompletne, więc domniemanie, że towary zostały przekazane jest ważne. Jako hurtownik, gdy sprzedajemy tylko całe oryginalne opakowanie, rozpatrujemy również całe oryginalne opakowanie, a nie części (pojedyncze kulki), gdy składamy skargę lub zastępujemy towary.

 

Aby zgłosić roszczenie i wymienić towary:
 • Dokładny opis defektu
 • Podaj dowód zakupu
 • Towary nie mogą wykazywać żadnych oznak zużycia i muszą być kompletne, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi etykietami producenta
 • Dokładny opis żądania wymiany
 • Nieuszkodzone towary należy dostarczyć do: Axland.cz s.r.o., Poděbradova 1442/109, 702 00, Ostrava
 • Przesyłki wysłane przez COD nie będą akceptowane
 • Koszt wymiany towaru ponosi w całości kupujący
Roszczenia należy rozstrzygać bez zbędnej zwłoki w terminie określonym przez prawo, tj. W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, chyba że sprzedawca i konsument uzgodnią na piśmie dłuższy okres czasu. Jeśli produkt zostanie zgłoszony po upływie okresu gwarancji lub jeśli wada została spowodowana przez klienta lub wada została spowodowana wpływami, które nie są objęte warunkami gwarancji producenta produktu i obowiązują w Republice Czeskiej. Niniejsza Procedura Reklamacji została opracowana zgodnie z Kodeksem Cywilnym, klient jest zobowiązany do zapoznania się z nią i wyraża zgodę na zakup towarów i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej procedury reklamacyjnej bez uprzedniego powiadomienia.

 

7. Wymiana towarów

Towary nie mogą wykazywać żadnych oznak zużycia i muszą być wysyłane ze wszystkimi etykietami (lub oryginalnym opakowaniem) wraz z kopią dowodu zakupu towarów na stronie www.yarnart.pl. Wymiana może nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przez kupującego. Koszt dostawy zwróconego towaru ponosi kupujący. Oczywiście możliwa jest również wymiana towaru na inny model, rozwiążemy każdą różnicę cenową indywidualnie przez telefon lub e-mail.

 

8. Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo, zgodnie z § 53 ust. 6 Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami, do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli zdecyduje się to zrobić, musi zwrócić nieuszkodzone towary, bez żadnych śladów użytkowania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu na adres „kontakty” (określając datę otrzymania towaru przez Kupującego i datę wysyłki do Sprzedawcy). Sprzedawca zwróci Klientowi cenę towaru bez żadnych opłat, które zostały pobrane od Klienta w ciągu 30 dni, w ustalony wcześniej sposób. Jeśli towary zwrócone Sprzedającemu przez Kupującego w ustawowym okresie wykazują oznaki zużycia, użytkowania lub uszkodzenia, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego rozsądną częścią pierwotnej ceny zakupu. Sprzedawca zaspokoi swoje roszczenia na kwotę, która zostanie zwrócona Kupującemu przez jednostronne potrącenie. Sprzedający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy kupna na odległość z przyczyn technicznych, organizacyjnych, biznesowych lub innych, w przypadku których Sprzedający, z powodu wad technicznych lub innych wpływów, nie będzie w stanie prowadzić handlu elektronicznego przez określony czas lub wypełnić obowiązku wynikającego z umowa kupna, tj. realizacja dostawy zamówionego towaru po uzgodnionej cenie. Jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia o tej woli pocztą elektroniczną i innymi środkami komunikacji na odległość.


9. Polityka prywatności

Wszystkie informacje o kupującym będą przechowywane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych, ze zmianami. Zawierając umowę zakupu, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do czasu pisemnego braku zgody na takie przetwarzanie. Wszystkie dane uzyskane od kupujących są wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego sprzedawcy i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem usług kurierskich GEIS, które są dostarczane nabywcy tylko w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionych towarów. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym służą wyłącznie do pośredniczenia w handlu między kupującym a sprzedającym. W ten sposób Sprzedający zobowiązuje się, że takie dane nie będą nadużywane w jakikolwiek sposób lub przekazywane stronie trzeciej.Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawa do ich poprawiania, w tym innych praw do takich danych. Kupujący ma prawo wyrazić swój sprzeciw wobec rejestracji danych osobowych na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku sprzedawca usunie dane ze swojej bazy danych w niezbędnym zakresie.

 

10. Postanowienia końcowe

Umowa konsumencka jest wiążąca dla obu stron poprzez potwierdzenie zamówienia wysłanego pocztą elektroniczną.

 


11. Kontakty

Adres firmy:
Axland.com s.r.o.
Aleja 109/473
725 28 Ostrava - Hošťálkovice
ID: 29444519
NIP: CZ29444519

info@yarnart.pl

1. 10. 2019 Axland.com s.r.o.